Knihovna Ervína Špindlera

Prohlášení o přístupnosti

Knihovna Ervína Špindlera zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Knihovna Ervína Špindlera, která je organizační složkou Města Roudnice nad Labem, dále Provozovatel, je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Provozovatel se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tato internetová stránka je částečně v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Na některých stránkách mohou být odkazy na další soubory a dokumenty, zejména ve formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.

Poznámky k používání webu

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje provozovatel webu v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. října 2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Tyto internetové stránky spravuje Město Roudnice nad Labem. Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na e-mailovou adresu mesto@roudnicenl.cz

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Provozovateli, a to prostřednictvím kontaktu:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti.